Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 13/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina

Číslo
N/2019
Schválené
3. decembra 2019