Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 10/2013 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina

Číslo
N/2013
Schválené
4. novembra 2013