Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 1/2018 o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v znení VZN č. 3/2019, VZN č. 24/2019 a VZN č. 2/2020

Číslo
N/2020
Schválené
29. júna 2020