Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh VZN, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žilina č. 3/2011 o chove, vodení a držaní psov na území Mesta Žilina

Číslo
N/2012
Schválené
18. júna 2012