Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh VZN, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žilina č. 21/2009, upravujúce zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta

Číslo
N/2013
Schválené
24. júna 2013