Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh VZN, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2011 o dani za užívanie verejného priestranstva

Číslo
N/2011
Schválené
21. novembra 2011