Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh VZN, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018 o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v znení VZN č. 3/2019 a VZN č. 24/2019

Číslo
N/2020
Schválené
18. februára 2020