Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh VZN ktorým sa mení a dopĺňa záväzné nariadenie Mesta Žilina o podmienkach umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania vonkajších obslužných zariadení na území mesta Žilina

Číslo
N/2011
Schválené
17. októbra 2011