Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Žilina č. 14/2011

Číslo
N/2018
Schválené
25. júna 2018