Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Žilina č. 6/1992 o udržiavaní všeobecnej čistoty, ochrany zelene a likvidácie odpadu na území mesta Žiliny v znení neskorších zmien a doplnkov

Číslo
N/2008
Schválené
13. októbra 2008