Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2011 o dani za užívanie verejného priestranstva v znení neskorších zmien

Číslo
N/2019
Schválené
25. júna 2019