Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2017 o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta Žilina

Číslo
N/2017
Schválené
26. júna 2017