Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2014 o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta Žilina

Číslo
N/2017
Schválené
20. februára 2017