Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 13/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina v znení VZN č. 25/2019 a VZN č. 5/2020

Číslo
N/2021