Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2016, ktorým sa určujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Žilina

Číslo
N/2017
Schválené
24. apríla 2017