Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žilina č. 4/2007 o podmienkach výberu pamätihodností mesta a ich zápisu do Zoznamu evidovaných pamätihodností mesta Žilina

Číslo
N/2010
Schválené
19. apríla 2010