Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žilina č. 21/2009, upravujúce zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Žilina

Číslo
N/2011
Schválené
21. februára 2011