Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žilina č. 11/2011 o podmienkach umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení na území mesta Žilina

Číslo
N/2020
Schválené
19. októbra 2020