Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2015 o poskytnutí starostlivosti a úhradách za poskytovanú starostlivosť a stravné v zariadeniach detských jaslí

Číslo
N/2016
Schválené
4. apríla 2016