Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2010 – Štatút mesta Žilina

Číslo
N/2011
Schválené
24. januára 2011