Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2019, ktorým sa určujú školské obvody základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina

Číslo
N/2020
Schválené
18. februára 2020