Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2012, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Žilina, v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2013

Číslo
N/2015
Schválené
29. júna 2015