Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh VZN, ktorým sa dopĺňa VZN mesta Žilina č. 15/2009 o udržiavaní všeobecnej čistoty, ochrany zelene a poriadku na území mesta Žiliny

Číslo
N/2011
Schválené
21. novembra 2011