Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh VZN, ktorým sa dopĺňa VZN č. 5/2016 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Žilina

Číslo
N/2019
Schválené
15. apríla 2019