Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh VZN, ktorým sa dopĺňa VZN č. 5/2012 ktorým sa určujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Žilina v znení VZN č. 18/2013

Číslo
N/2014
Schválené
22. septembra 2014