Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh VZN, ktorým sa dopĺňa VZN č. 12/2012 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí

Číslo
N/2014
Schválené
19. mája 2014