Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh VZN, ktorým sa dopĺňa VZN č. 11/2011 o podmienkach umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení na území mesta Žilina

Číslo
N/2014
Schválené
19. mája 2014