Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh VZN, ktorým sa dopĺňa VZN č. 10/2017 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina

Číslo
N/2018
Schválené
23. apríla 2018