Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh VZN, ktorým sa dopĺňa VZN č. 1/2018 o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v znení VZN č. 3/2019

Číslo
N/2019
Schválené
3. decembra 2019