Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh VZN, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Žilina č. 25/2012 o dani za vjazd a zotrvanie v historickej časti mesta

Číslo
N/2015
Schválené
28. septembra 2015