Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh VZN, ktorým sa dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žilina č. 15/2009 o udržiavaní všeobecnej čistoty, ochrany zelene a poriadku na území mesta Žiliny

Číslo
N/2011
Schválené
19. decembra 2011