Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh VZN, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Žilina č. 15/2009 o udržiavaní všeobecnej čistoty, ochrany zelene a poriadku na území mesta Žiliny

Číslo
N/2016
Schválené
15. februára 2016