Všeobecne záväzné nariadenia

Všetky všeobecne záväzné nariadenia

N/2022
Návrh VZN o určení a zmene názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina a o zmene niektorých všeobecne záväzných nariadení
3/2022
VZN o určení a zmene názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina a o zmene niektorých všeobecne záväzných nariadení
N/2022
Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 15/2018 o sociálnych službách, výške, spôsobe určenia a platenia úhrady za sociálne služby poskytované mestom Žilina
N/2022
NÁVRH VZN MESTA ŽILINA O VÝŠKE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV NA MZDY A PREVÁDZKU NA ŽIAKA ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY, DIEŤA MATERSKEJ ŠKOLY A DIEŤA ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA
2/2022
VZN č. 2/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 15/2018 o sociálnych službách, výške, spôsobe určenia a platenia úhrady za sociálne služby poskytované mestom Žilina v znení VZN č. 9/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 15/2018 o sociálnych službách, výške, spôsobe určenia a platenia úhrady za sociálne služby poskytované mestom Žilina
N/2022
Návrh VZN mesta Žilina, ktorým sa dopĺňa VZN č. 5/2016 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Žilina
1/2022
VZN č. 1/2022 o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia
N/2021
Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 16/2018 o odpadoch v znení VZN 14/2020
N/2021
Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2011 o dani za užívanie verejného priestranstva v znení neskorších zmien a doplnkov
N/2021
Návrh VZN o zákaze umiestnenia herní a kasín na území mesta Žilina
N/2021
Návrh VZN o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území mesta Žilina v určených dňoch v kalendárnom roku 2022
N/2021
Návrh VZN o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území mesta Žilina v určených dňoch v kalendárnom roku 2022
17/2021
VZN č. 17/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 16/2018 o odpadoch v znení VZN 14/2020
N/2021
Návrh VZN o povinnosti vypracovať povodňové plány záchranných prác pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, ktorých objekty môžu byť postihnuté povodňou
N/2021
Návrh VZN o určení a zmene názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina a o zmene niektorých všeobecne záväzných nariadení
16/2021
VZN č. 16/2021 mesta Žilina, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2011 o dani za užívanie verejného priestranstva v znení neskorších zmien a doplnkov
N/2021
Návrh VZN, ktorým sa určuje územie pre spádové materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina
15/2021
VZN č. 15/2021 o povinnosti vypracovať povodňové plány záchranných prác pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, ktorých objekty môžu byť postihnuté povodňou