Všeobecne záväzné nariadenia

Všetky všeobecne záväzné nariadenia

N/2023
Návrh VZN, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Žilina
N/2023
Návrh VZN, ktorým sa určujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Žilina
N/2023
Návrh VZN o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych ciest na území mesta Žilina
11/2023
VZN č. 11/2023, ktorým sa ruší VZN mesta Žilina č. 7/2010 Štatút mesta Žilina a všeobecne záväzné nariadenia č. 1/2011, č. 17/2017, č. 10/2018, č. 17/2019 a č. 7/2022
N/2023
Návrh VZN mesta Žilina o správe, tvorbe, údržbe a ochrane zelene na území mesta Žilina, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2010 o správe, tvorbe, údržbe a ochrane zelene na území mesta Žilina
N/2023
Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2021 v znení VZN č. 12/2021 o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších zariadení mesta Žilina
9/2023
VZN č. 9/2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2021 v znení VZN č. 12/2021 o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších zariadení mesta Žilina
10/2023
VZN mesta Žilina č. 10/2023 o správe, tvorbe, údržbe a ochrane zelene na území mesta Žilina, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2010 o správe, tvorbe, údržbe a ochrane zelene na území mesta Žilina
N/2023
Návrh VZN, ktorým sa ruší VZN mesta Žilina č. 7/2010 Štatút mesta Žilina a VZN č. 1/2011, č. 17/2017, č. 10/2018, č. 17/2019 a č. 7/2022
8/2023
VZN č. 8/2023, ktorým sa ruší VZN č. 14/2011 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Žilina a VZN Mesta Žilina č. 13/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Žilina č. 14/2011
N/2023
Návrh VZN o zrušení VZN Mesta Žilina č. 14/2011 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Žilina a VZN mesta Žilina č. 13/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Žilina č. 14/2011
N/2023
Návrh VZN o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Žilina
7/2023
VZN mesta Žilina č. 7/2023 o sociálnych službách, výške, spôsobe určenia a platenia úhrady za sociálne služby poskytované mestom Žilina
N/2023
Návrh VZN o sociálnych službách, výške, spôsobe určenia a platenia úhrady za sociálne služby poskytované mestom Žilina
6/2023
VZN č. 6/2023 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Žilina
N/2023
Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2022 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Žilina
5/2023
VZN č. 5/2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 11/2022 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Žilina
N/2023
Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 4/2012, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Žilina, v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2013, č. 14/2015, č. 21/2016, č. 5/2018, č. 2/2019, č. 4/2020, č. 6/2022 a č. 10/2022