textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | sobota 26. september 2020 | meniny: Edita

Mesto

vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

26. 09. 2020
Lekáreň PARACELSUS, Bratislavská 1, 01001 Žilina / 20:00 - 22:00
27. 09. 2020
Lekáreň MEDCENTRUM MEDIKA, Jána Milca 33, 01001 Žilina / 20:00 - 22:00

celý rozpis
kam dnes

Machové dekorácie Krajská knižnica, Žilina (10:00)

Výstava Frambor Krajská knižnica, Žilina

Slovanské hradisko na Veľkom vrchu Drotársky pavilón pri Budatínskom hrade (09:00-16:00)

Z histórie dopravy na Slovensku Múzeum dopravy v Rajeckých Tepliciach

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.

Vzájomné vzťahy orgánov mesta

 1. Vzťah mestského zastupiteľstva a primátora mesta:
  - vzťahy sú rovnocenné, možnosti vzájomných zásahov do právomocí sú výnimočné a upravuje ich § 13 ods. 6 zákona (pozastavenie výkonu uznesenia mestského zastupiteľstva primátorom mesta) a § 13 ods. 8 zákona (zrušenie rozhodnutia primátora mesta mestským zastupiteľstvom),
  - primátor mesta v súlade s § 13 ods. 4 písm. a) zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva a podpisuje uznesenia mestského zastupiteľstva.
   
 2. Vzťah mestského zastupiteľstva k mestskej rade a komisiám:
  - mestská rada a komisie sú orgánmi mestského zastupiteľstva,
  - mestské zastupiteľstvo môže v súlade s § 10 ods. 2, § 14 ods. 1 a § 15 ods. 1 zákona zriadiť mestskú radu a komisie a môže odvolať ich členov, resp. ich zrušiť.
   
 3. Vzťah mestského zastupiteľstva k hlavnému kontrolórovi podľa § 18 ods. 1 zákona:
  - mestské zastupiteľstvo volí a odvoláva hlavného kontrolóra,
  - hlavný kontrolór za svoju činnosť zodpovedá mestskému zastupiteľstvu a predkladá mu výsledky kontroly,
  - hlavný kontrolór má v súlade s § 18f ods. 2 zákona poradný hlas na zasadnutiach mestského zastupiteľstva.
   
 4. Vzťah mestského zastupiteľstva k mestskému úradu a jeho prednostovi
  - mestský úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci mestského zastupiteľstva,
  - prednosta mestského úradu má v súlade s § 17 ods. 3 zákona poradný hlas na zasadnutiach mestského zastupiteľstva.
   
 5. Vzťah primátora mesta a mestskej rady
  - mestská rada je v nadväznosti na § 13 ods. 4 písm. a) a § 14 ods. 3 zákona poradným orgánom primátora mesta.
  - primátor mesta v súlade s § 13 ods. 4 písm. a) zvoláva a vedie zasadnutia mestskej rady a podpisuje uznesenia mestskej rady
   
 6. Vzťah primátora mesta a hlavného kontrolóra je vzájomne nezávislý.
   
 7. Vzťah primátora mesta a mestského úradu
  - mestský úrad je podľa § 16 ods. 1 zákona výkonným orgánom primátora mesta,
  - primátor mesta vymenúva a odvoláva prednostu mestského úradu,
  - prednosta mestského úradu zodpovedá za svoju činnosť v súlade § 17 ods. 1 a 2 zákona primátorovi mesta.
   
 8. Vzťah primátora mesta a komisií je vzájomne nezávislý.
   
 9. Vzťah mestskej rady a komisií je vzájomne nezávislý.
   
 10. Vzťah primátora mesta, mestskej rady a komisií k výborom je nezávislý.
   
 11. Vzťah mestskej rady a hlavného kontrolóra:
  - tento vzťah je nezávislý,
  - mestská rada však podlieha všeobecnej kontrolnej právomoci hlavného kontrolóra,
  - hlavný kontrolór má v súlade s § 18f ods. 2 zákona poradný hlas na zasadnutiach mestskej rady.
   
 12. Vzťah mestskej rady a mestského úradu
  - tento vzťah je vzájomne nezávislý, mestský úrad zabezpečuje organizačno-technické zabezpečenie zasadnutia mestskej rady a prípravu materiálov na jej rokovanie,
  - prednosta mestského úradu má podľa § 17 ods. 2 zákona poradný hlas na zasadnutiach mestskej rady.
   
 13. Vzájomné vzťahy komisií sú okrem vzťahov uvedených v ods. 2, 8 a 9 tohto článku vymedzené ich iniciatívnou, poradnou a kontrolnou funkciou; nejedná sa však o vzťahy nadriadenosti a podriadenosti.
   
 14. Vzťahy hlavného kontrolóra k orgánom mesta sú okrem vzťahov v ods. 3 a ods. 6 tohto článku dané jeho všeobecnou kontrolnou právomocou, ktorej podliehajú všetky orgány s výnimkou mestského zastupiteľstva.
   
 15. Vzťahy orgánov mesta k mestskej polícii
  - mestské zastupiteľstvo podľa § 2 ods. 2 a § 4 zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov zriaďuje mestskú políciu, určuje jej organizáciu, objem mzdových prostriedkov a rozsah technických prostriedkov potrebných na jej činnosť,
  - mestské zastupiteľstvo vymenúva do funkcie náčelníka mestskej polície v súlade s § 2 ods. 3 zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov. Primátor mesta podáva mestskému zastupiteľstvu návrh na vymenovanie do funkcie náčelníka mestskej polície. Náčelník mestskej polície zodpovedá za svoju činnosť primátorovi mesta. Mestská polícia podlieha všeobecnej kontrolnej právomoci hlavného kontrolóra.
   
 16. Ostatné vzťahy k orgánom mesta sú vzájomne nezávislé a založené na princípoch spolupráce.