Stavebný úrad

Referát špeciálneho stavebného úradu – životné prostredie

Plní úlohy preneseného výkonu štátnej správy na úseku ochrany vôd, najmä podľa zákona o vodách:

  • pripravuje rozhodnutia o povolení osobitného užívania vôd fyzickým osobám (povolenia na odber povrchových a podzemných vôd v pôsobnosti mesta),
  • pripravuje rozhodnutia o povolení vodnej stavby v pôsobnosti mesta,
  • dáva vyjadrenia k stavbe rodinného domu, individuálnej rekreácii a žumpe,
  • prijíma ohlásenia o zhoršenej kvalite vôd,
  • plní úlohy pri určení hranice pobrežného pozemku,
  • vykonáva štátny vodoochranný dozor vo zverenej pôsobnosti a prejednáva priestupky

Oznamy

Agendy