Stavebný úrad

Referát špeciálneho stavebného úradu – doprava

 • vykonáva pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie, vykonáva miestnu štátnu správu vo veciach miestnych a účelových komunikácií na území mesta zmysle cestného a stavebného zákona,
 • posudzuje dokumentácie pre územné rozhodnutia a stavebné povolenia,
 • určuje podmienky pre využívanie verejných a ďalších plôch určených ku kladeniu inžinierskych sietí vo vzťahu k územnému a stavebnému konaniu,
 • vyjadruje sa k spôsobom umiestnenia vedenia inžinierskych sietí na miestnych komunikáciách alebo v ich telese,
 • vykonáva pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie, vykonáva miestnu štátnu správu vo veciach miestnych a účelových komunikácií na území mesta v zmysle cestného a stavebného zákona,
 • plní úlohy vyplývajúce a súvisiace so Zmluvou o zriadení spoločného obecného úradu.

V Klientskom centre zabezpečuje:

 • vydávanie a prijímanie žiadostí o stavebné povolenie, kolaudácie dopravných stavieb, ohlasovanie stavebných úprav,
 • vydávanie a prijímanie žiadostí o rozkopové povolenie, zvláštne užívanie mestských komunikácií,
 • vydávanie a prijímanie žiadostí o záber verejného priestranstva (vyhradenie parkovacieho miesta, záber priestranstva pre stavebné mechanizmy, stavebný materiál, kontajnery na odpad a podobne),
 • vydávanie a prijímanie žiadostí na vjazd do pešej zóny,
 • prijímanie žiadostí o súhlas s osadením dopravného značenia.

Oznamy

Agendy