Úradné sekcie

Stavebný úrad

  • komplexne zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku územného konania a stavebného poriadku podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a ostatnej príslušnej legislatívy,
  • zabezpečuje činnosti špeciálneho stavebného úradu na úseku dopravy,
  • zabezpečuje činnosti špeciálneho stavebného úradu na úseku životného prostredia a zabezpečuje posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA),
  • zabezpečuje vydávanie a príjem tlačív vyplývajúcich z činnosti odboru,
  • poskytuje informácie o dokladoch potrebných k vydaniu územného, stavebného a kolaudačného rozhodnutia a zabezpečuje príjem a prekontrolovanie žiadostí na ich vydanie,
  • zabezpečuje vydávanie a príjem žiadostí na povolenie a kolaudáciu vodných stavieb pre fyzické osoby,
  • poskytuje základné informácie pre žiadateľov o úver zo ŠFRB,
  • vydáva oznámenia o pridelení súpisných čísiel a orientačných čísiel, potvrdenia súpisných čísiel a orientačných čísiel a veku stavby.

Oznamy

Agendy

Sekcie: