Úradné sekcie

Oddelenie krízového riadenia, CO, OPP a BOZP

 • v spolupráci so zamestnávateľom a vedúcimi zamestnancami organizuje, zabezpečuje a kontroluje plnenie úloh na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi,
 • zabezpečuje plnenie úloh na úseku civilnej ochrany obyvateľstva v zmysle zákona č. 42/1994 Z. z.,
 • vykonáva funkciu technika požiarnej ochrany alebo špecialistu požiarnej ochrany v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z.,
 • vykonáva funkciu bezpečnostného technika alebo autorizovaného bezpečnostného technika v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z,
 • zabezpečuje plnenie úloh mesta na úseku ochrany pred požiarmi,
 • zabezpečuje plnenie úloh bezpečnostnotechnickej služby,
 • zabezpečuje plnenie úloh krízového riadenia a krízového plánovania v systéme hospodárskej mobilizácie, prípravu na obranu štátu.

Na úseku civilnej ochrany zodpovedá za:

 • zabezpečenie plnenia plánu hlavných úloh na príslušný kalendárny rok pre mesto v súlade so zameraním činnosti Okresného úradu v Žiline,
 • koordináciu a usmernenie činnosti na úseku krízového riadenia a úloh pre zamestnancov mesta a členov Krízového štábu mesta Žilina,
 • vyhodnotenie následkov spôsobených povodňami, opatrení vykonaných na ochranu pred povodňami, nákladov vynaložených na výkon záchranných prác a predloženie súhrnnej správy o následkoch povodní, spôsobených škodách a o nákladoch na výkon záchranných prác,
 • koordináciu a kontrolu úloh spojených s prípravou obyvateľov a zamestnancov mesta na civilnú ochranu,
 • spracovanie plánu ochrany obyvateľstva, plánu ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti, plánu evakuácie, plánu ukrytia obyvateľov mesta, povodňového plánu záchranných prác, plánu núdzového zásobovania pitnou vodou v období krízovej situácie a ich pravidelnú aktualizáciu,
 • spracovanie údajov v systéme EPSIS,
 • kontrolu stavu ochranných stavieb v rámci Mesta Žilina a dohliada a určuje v spolupráci so správcom ochranných stavieb vykonávanie opráv, prác a revízií,
 • koordináciu oblasti ekonomického zabezpečenia úloh civilnej ochrany; sledovanie a kontrolu čerpania finančných prostriedkov vyčlenených pre civilnú ochranu.

Na úseku požiarnej ochrany zodpovedá za:

 • zabezpečenie plnenia úloh preneseného výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi v meste,
 • plnenie úloh a povinností obce (mesta) na úseku ochrany pred požiarmi,
 • spoluprácu s profesionálnymi zložkami HaZZ a spoluprácu s dobrovoľnou požiarnou ochranou a inými záchrannými zložkami,
 • koordináciu v oblasti ekonomického zabezpečenia úloh požiarnej ochrany pre dobrovoľné hasičské zbory mesta Žilina, sledovanie a kontrolu čerpania finančných prostriedkov vyčlenených pre požiarnu ochranu v rámci DHZ mesta Žilina.

Na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zodpovedá za plnenie úloh bezpečnostnotechnickej služby.

Oznamy