Oddelenie vnútornej správy

Referát hospodárskej správy

 • spravuje rozpočet odboru, vrátane rozpočtu preneseného výkonu štátnej správy na úseku matriky a evidencie obyvateľov,
 • priebežne sleduje čerpanie rozpočtu príjmov a výdavkov a podáva návrhy na tvorbu rozpočtu a jeho zmeny,
 • na základe vnútorného predpisu mesta priebežne zabezpečuje spracovanie faktúr za poskytované služby a dodaný tovar k úhrade na vecne príslušný odbor,
 • zabezpečuje a sleduje čerpanie pohotovostného fondu poslancov mestského zastupiteľstva,
 • vyhotovuje zmluvy o poskytnutí dotácií z pohotovostného fondu poslancov mestského zastupiteľstva,
 • zabezpečuje prípravu a uskutočnenie volieb, referenda,
 • sleduje čerpanie sociálneho fondu,
 • vedie evidenciu pečiatok,
 • vedie evidenciu periodík a kníh,
 • zabezpečuje nákup občerstvenia pre zasadnutia mestského zastupiteľstva, mestskej rady ak je zriadená, chod sekretariátu primátora mesta a prednostu mestského úradu,
 • zabezpečuje nákup po materiálnej stránke pre fungovanie mestského úradu, Radnice mesta, Útvaru hlavného kontrolóra zabezpečuje stravné lístky pre zamestnancov,
 • zabezpečuje a vedie skladové hospodárstvo tovarov a vedie evidenciu pohybu stavu zásob na sklade,
 • zabezpečuje darčekové balíky, kvety pre jubilantov, novonarodených občanov mesta, smútočné vence a kvety na pietne a spomienkové akty,
 • vystavuje objednávky a pripravuje podklady pre verejné obstarávanie za odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ,
 • vedie evidenciu a správu drobného hmotného majetku, drobného nehmotného majetku a majetku v operatívno-technickej evidencii mesta v užívaní mestského úradu,
 • vyhotovuje inventarizačné súpisy pre inventarizačné komisie,
 • vykonáva odsúhlasenie fyzickej inventúry s účtovným stavom,
 • vedie evidenciu žiadaniek na prepravu,
 • vedie záznamy o prevádzke motorových vozidiel,
 • vyhodnocuje a pripravuje výkazy o čerpaní pohonných hmôt a olejov,
 • koordinuje činnosť s maklérom pre poistenie,
 • spolupracuje pri likvidácii poistných zmlúv,
 • koordinuje činnosť registratúrneho strediska,
 • zabezpečuje chod a prenájom zasadacích miestností vo vestibule mestského úradu,
 • zabezpečuje distribúciu pošty jednotlivým zamestnancom odboru,
 • zabezpečuje distribúciu interných noriem.

Oznamy