Podateľňa

  • zabezpečuje preberanie pošty pre mesto,
  • preberá poštu z klientskeho centra,
  • eviduje všetku došlú poštu,
  • podľa pokynov rozdeľuje poštu na jednotlivé organizačné útvary a zabezpečuje jej distribúciu.

Oznamy