Oddelenie organizačné

Referát vnútorných vecí

 • vedie evidenciu vnútroorganizačných noriem,
 • zabezpečuje prípravu a uskutočnenie volieb, referenda, sčítavania obyvateľov,
 • organizuje miestne referendum o dôležitých otázkach života a rozvoja mesta,
 • vybavuje žiadosti o poskytnutie súčinnosti súdnym exekútorom a iným orgánom týkajúce sa pôsobnosti viacerých organizačných útvarov mestského úradu, sumarizuje stanoviská príslušných organizačných útvarov,
 • vypracúva správy o povesti občanov,
 • vybavuje žiadosti orgánov verejnej správy a iných štátnych orgánov o poskytnutie informácií z evidencie obyvateľov vedenej mestským úradom,
 • zabezpečuje po organizačnej stránke požiadavky na uzavretie manželstva pred matričným úradom a občianske rozlúčky,
 • zabezpečuje oslavy jubileí a uvítanie detí do života,
 • zabezpečuje vysielanie mestského rozhlasu po personálnej a obsahovej stránke,
 • odstupuje okresnému úradu straty a nálezy doručené mestskému úradu,
 • zabezpečuje zverejňovanie na úradnej tabuli mesta vrátane úradnej tabule na internetovej stránke mesta a vedie evidenciu zverejnených oznamov, vybavuje súvisiacu agendu,
 • doručuje písomnosti od orgánov verejnej správy a iných štátnych orgánov občanom s trvalým pobytom iba Žilina.

Oznamy