Oddelenie organizačné

Referát informácií, petícií a sťažností

  • vedie centrálnu evidenciu sťažností,
  • zabezpečuje v spolupráci s vecne príslušnými organizačnými útvarmi mestského úradu vybavovanie sťažností smerujúcich mestskému úradu ako aj predstaviteľom rozpočtových a príspevkových organizácií, ku ktorým má mesto zriaďovateľskú funkciu,
  • vedie evidenciu petícií vo veciach územnej samosprávy,
  • zabezpečuje v spolupráci s vecne príslušnými organizačnými útvarmi vybavovanie petícií,
  • zabezpečuje úlohy na úseku poskytovania informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z.,
  • zabezpečuje úlohy v súvislosti s ochranou osobných údajov,
  • zabezpečuje styk s Úradom na ochranu osobných údajov a uchovávanie agendy týkajúcej sa Bezpečnostného projektu Mesta Žilina,
  • vedie štatistiku a zabezpečuje aktualizáciu interných predpisov v zmysle platnej legislatívy v súvislosti s vybavovaním sťažností, petícií a žiadostí podľa zákona č. 211/2000 Z. z.

Oznamy