Referát evidencií obyvateľov

  • vykonáva ucelenú agendu ako prenesený výkon štátnej správy ohlasovne pobytu v zmysle zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR,
  • vedie a aktualizuje evidenciu obyvateľov v informačnom systéme samosprávy a v manuálnej evidencii,
  • vedie a aktualizuje stály zoznam voličov.

Oznamy