Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ

Oddelenie ľudských zdrojov a mzdovej účtárne

 • zabezpečuje personálny manažment zamestnancov mesta okrem mestskej polície, vedúcich zamestnancov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, účinkujúcich na občianskych obradoch a slávnostiach zabezpečovaných mestom, poslancov mestského zastupiteľstva a členov – neposlancov komisií mestského zastupiteľstva, členov okrskových volebných komisií pre potreby volieb a referenda,
 • vedie mzdové listy ako i všetku dokumentáciu spojenú so spracovaním miezd a odmien zamestnancov mesta (mestského úradu, jedálne pre dôchodcov, klubov dôchodcov, opatrovateliek, detských jasieľ, a odmien pre účinkujúcich na občianskych obradoch a slávnostiach zabezpečovaných mestom, poslancov mestského zastupiteľstva a členov – neposlancov komisií mestského zastupiteľstva, členov okrskových volebných komisií,
 • prihlasuje vyššie uvedených zamestnancov do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní,
 • vedie evidenciu zamestnancov,
 • zakladá do osobného spisu zamestnanca vydané poverenia, týkajúce sa príslušného zamestnanca predložené nadriadeným zamestnancom,
 • zabezpečuje obsadzovanie voľných pracovných miest,
 • pripravuje a vedie všetky písomnosti týkajúce sa personálneho manažmentu,
 • pripravuje a zabezpečuje sociálny program pre zamestnancov,
 • pripravuje plán vzdelávania na základe podkladov od zamestnancov, zabezpečuje vzdelávanie a rozvoj zamestnancov, vyhodnocuje plnenie plánu vzdelávania,
 • zabezpečuje systém hmotného a nehmotného odmeňovania zamestnancov mesta Žilina,
 • spracováva mzdy, náhradu mzdy, odmeny, odvody a dane zo mzdy,
 • eviduje doklady pre priznanie dôchodkov, daňového bonusu, nemocenských dávok a zrážok zo mzdy,
 • spracováva výkazníctvo, štatistiku a hlásenia súvisiace so mzdovou oblasťou.

Oznamy

Sekcie: