Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ

Oddelenie informatiky

 • zabezpečuje správu informačného systému samosprávy,
 • zabezpečuje prevádzku technického, systémového a aplikačného programového vybavenia informačného systému samosprávy, GIS a jeho administráciu,
 • riadi a kontroluje prevádzku informačných technológií a informačných systémov,
 • zabezpečuje nové softvérové aktivity pre mestský úrad, dopĺňa technické a programové vybavenie zamestnancov,
 • definuje koncepciu návrhu hardwarového a softwarového vybavenia, počítačovej siete, jej ochranu a selekciu prístupov do nej,
 • vedie evidenciu softvérového a hardvérového vybavenia,
 • zabezpečuje vzdelávanie zamestnancov v oblasti obsluhy aplikačného programového vybavenia a poskytuje im iné odborné informácie súvisiace s používaním výpočtovej techniky,
 • zabezpečuje zasadnutia mestskej rady ak je zriadená a mestského zastupiteľstva po technickej stránke (najmä ozvučenie, hlasovanie, zverejňovanie) v priamej súčinnosti s príslušnými organizačnými útvarmi,
 • definuje koncepciu návrhu tlačového prostredia, jej vybavenia, obnovy a správy,
 • zabezpečuje správu a prideľovanie mobilných dátových zariadení, mobilných telefónov,
 • zabezpečuje komunikáciu s dodávateľmi IT služieb a tovarov,
 • koordinuje, implementuje a zabezpečuje podporu prevádzky a udržateľnosti projektu Elektronizácia služieb Mestského úradu v Žiline (OPIS).

Oznamy