Oddelenie životného prostredia

Referát správy mestskej zelene

 • v súlade so schválenou územno-plánovacou dokumentáciou posudzuje, koordinuje a usmerňuje investičnú činnosť na území mesta v oblasti zelene,
 • posudzuje zásahy vo verejnej zeleni,
 • zabezpečuje a koordinuje koncepciu ochrany a rozvoja zelene,
 • eviduje plochy verejnej zelene,
 • vykonáva dozor nad zásahmi do zelene – rozkopávkami v zeleni,
 • plánuje sadové úpravy a koordinuje náhradnú výsadbu za asanované dreviny na území mesta,
 • realizuje sadové úpravy a rekonštrukcie zelene,
 • zabezpečuje údržbu a správu zelene na území mesta,
 • rieši havarijné situácie v zeleni, realizuje výruby stromov na území mesta a náhradnú výsadbu,
 • zabezpečuje správu a údržbu lesoparku a lesov v majetku mesta.

Plní úlohy v oblasti preneseného výkonu štátnej správy na úseku ochrany prírody a krajiny, najmä:

 • vykonáva štátnu správu v prvom stupni vo veci ochrany drevín, dáva vyjadrenia dotknutého orgánu,
 • vydáva súhlasy a pripravuje rozhodnutia o výrube drevín, ukladá opatrenia na ozdravenie drevín a prijíma ohlásenia o výrube,
 • ukladá povinnosť náhradnej výsadby, vedie evidenciu pozemkov vhodných na náhradnú výsadbu,
 • určuje spoločenskú hodnotu drevín, spravuje pohľadávky, vykonáva štátny dozor,
 • vedie evidenciu drevín na území mesta.

Plní úlohy v čistoty mesta, poľnohospodárstva a zvierat, najmä:

 • rieši problematiku držania a vodenia psov,
 • zabezpečuje bežnú údržbu, čistenie a dezinfekciu útulku,
 • preberá odchytené zvieratá,
 • vedie knihu evidencie odchytených zvierat,
 • spracováva mesačné prehľady odchytených zvierat,
 • kontroluje podklady vyúčtovania dotácie,
 • vydáva rybárske lístky.

Oznamy