Oddelenie životného prostredia

Referát odpadového hospodárstva, čistoty mesta, poľnohospodárstva a zvierat

Plní úlohy v oblasti preneseného výkonu štátnej správy a samosprávy na úseku nakladania s odpadmi, najmä podľa zákona o odpadoch:

  • kontroluje nakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom,
  • zabezpečuje odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu,
  • zabezpečuje a organizuje zber a likvidáciu separovaného komunálneho odpadu a rieši komplexne odpadové hospodárstvo – komunálny odpad,
  • zabezpečuje vykonanie ohlásených zmien v podmienkach vývozu komunálneho odpadu klientov – daňových poplatníkov u zmluvného partnera, ktorý vývozy komunálneho odpadu realizuje,
  • vydáva osvedčenia o zápise do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov,
  • vydáva potvrdenia o užívaní poľnohospodárskej pôdy.

V oblasti ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia zabezpečuje najmä:

  • objektivizovanie expozície obyvateľov a ich prostredia hluku a vibráciám v súlade s požiadavkami ustanovenými vykonávacími predpismi,
  • v oblastiach ochrany životného prostredia a na úsekoch, kde referát zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy, zabezpečuje v rámci kapacitných možností aj plnenie samosprávnych pôsobností mesta, pokiaľ neboli uložené iným príslušným organizačným útvarom.

Oznamy