Oddelenie životného prostredia

Referát odpadového hospodárstva, čistoty mesta, poľnohospodárstva a zvierat

Plní úlohy v oblasti preneseného výkonu štátnej správy a samosprávy na úseku nakladania s odpadmi, najmä podľa zákona o odpadoch:

 • kontroluje nakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom,
 • zabezpečuje odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu,
 • zabezpečuje a organizuje zber a likvidáciu separovaného komunálneho odpadu a rieši komplexne odpadové hospodárstvo – komunálny odpad,
 • zabezpečuje vykonanie ohlásených zmien v podmienkach vývozu komunálneho odpadu klientov – daňových poplatníkov u zmluvného partnera, ktorý vývozy komunálneho odpadu realizuje,
 • vydáva osvedčenia o zápise do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov,
 • vydáva potvrdenia o užívaní poľnohospodárskej pôdy,
 • rieši problematiku držania a vodenia psov,
 • zabezpečuje bežnú údržbu, čistenie a dezinfekciu útulku,
 • preberá odchytené zvieratá,
 • vedie knihu evidencie odchytených zvierat,
 • spracováva mesačné prehľady odchytených zvierat,
 • kontroluje podklady vyúčtovania dotácie,
 • vydáva rybárske lístky,
 • zabezpečuje čistenie miestnych komunikácií a verejných priestranstiev.

V oblasti ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia zabezpečuje najmä:

 • objektivizovanie expozície obyvateľov a ich prostredia hluku a vibráciám v súlade s požiadavkami ustanovenými vykonávacími predpismi,
 • v oblastiach ochrany životného prostredia a na úsekoch, kde referát zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy, zabezpečuje v rámci kapacitných možností aj plnenie samosprávnych pôsobností mesta, pokiaľ neboli uložené iným príslušným organizačným útvarom.

Oznamy