Oddelenie dopravy

Referát údržby komunikácií

 • vykonáva úlohy, vyplývajúce pre mesto zo zákona o cestnej doprave a cestného zákona,
 • vykonáva úlohy, vyplývajúce pre mesto z cestného zákona,
 • vedie evidenciu a vydáva povolenia na vjazd motorových vozidiel do historickej časti mesta,
 • vykonáva správu dane za vjazd a zotrvanie motorových vozidiel do historickej časti mesta,
 • zabezpečuje správu a údržbu miestnych komunikácií, chodníkov a ich súčastí a zariadení,
 • zabezpečuje správu a údržbu verejných priestranstiev,
 • zabezpečuje správu, údržbu a rekonštrukcie cestnej svetelnej signalizácie,
 • rieši havarijné situácie na miestnych komunikáciách,
 • realizuje opravy a rekonštrukcie parkovísk, chodníkov a miestnych komunikácií,
 • zabezpečuje údržbu a rekonštrukciu zastávok MHD, udeľuje súhlas na zmeny v umiestnení alebo vytvorení zastávok MHD,
 • rieši organizáciu dopravy a parkovania v meste,
 • vydáva povolenie na záber verejného priestranstva,
 • vybavuje agendu súvisiacu so zákonom č. 178/1998 Z. z.,
 • pripravuje podmienky týkajúce sa zriadenia a povoľovania trhových miest,
 • zabezpečuje správu trhovísk,
 • vykonáva kontrolnú činnosť trhovísk a dočasných trhových stanovíšť na území mesta,
 • pripravuje podklady a vypracováva všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach obchodnej činnosti trhovísk a trhových plôch, riadenia ambulantného predaja,
 • vykonáva správu príslušných daní v súvislosti s ambulantným predajom,
 • zabezpečuje príjem žiadostí o ambulantný predaj,
 • zabezpečuje správu a údržbu verejného osvetlenia,
 • eviduje a rieši podnety na opravu, obnovu, rekonštrukciu a investičné zámery verejného osvetlenia a predkladá ich na odsúhlasenie správcom,
 • zabezpečuje pripomienky k projektovým zámerom, týkajúcich sa verejného osvetlenia mesta

Oznamy