Oddelenie dopravy

Referát mobility

 • navrhuje spôsoby zabezpečenia alternatívnej dopravy v meste a zodpovedá za trvalo udržateľnú dopravu (mobilitu) v meste,
 • spolupracuje pri príprave akcií a podujatí zameraných na zvýšení povedomia a podpory využívania trvalo udržateľných spôsobov dopravy,
 • organizuje a koordinuje rôzne typy služieb v rámci manažmentu mobility ako alternatívu k IAD,
 • zabezpečuje propagáciu plánov mobility, spoluorganizuje aktivity na podporu mobility v mestách na Slovensku,
 • navrhuje a spolupodieľa sa na príprave strategických dokumentov zameraných na dopravu a parkovanie,
 • riadi dopravné plánovanie a realizáciu dopravných opatrení,
 • riadi rozvoj cyklodopravy v meste,
 • vyhľadáva možnosti financovania projektov zameraných na trvalo udržateľnú mobilitu a parkovanie,
 • zabezpečuje implementáciu projektov zameraných na TUM a dopravné opatrenia,
 • vedie pravidelné stretnutia pracovnej skupiny pre mobilitu,
 • zabezpečuje správu, údržbu, rekonštrukciu a investičné zámery vjazdu vozidiel do historickej časti mesta,
 • riadi, navrhuje, obnovuje a pripomienkuje parkovaciu politiku mesta
 • intenzívne spolupracuje s miestnymi autoritami (ŽSK, ŽU, VÚD, DPMŽ, SAD, OZ),
 • je kontaktnou osobou pre mobilitu a parkovanie v meste.

Informácie:
Bikeboxy pri plavárni (stav obsadenia): https://boxview.wcli.cz/embed/lineup/27′ frameborder=’0′

Bikesharing BikeKIA: https://bikekia.sk/

Elektromobilita:

Oznamy