Úradné sekcie

Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia

  • navrhuje vecne príslušnému organizačnému útvaru predmetné projektové zámery za odbor,
  • rozpracováva projektové zámery do zásobníka projektov,
  • podieľa sa na tvorbe odborných stanovísk a tvorí odborné časti formulárov žiadosti o NFP/grant,
  • pripravuje vecné zadania pre prieskumy trhu a pre súťaže na verejné obstarávanie,
  • vykonáva správu dane za vjazd motorových vozidiel do historickej časti mesta,
  • eviduje plochy verejného priestranstva a objektov patriacich mestu, zabezpečuje ich pravidelnú aktualizáciu,
  • zabezpečuje pravidelnú a dostatočnú starostlivosť a údržbu verejného priestoru ako aj objektov v správe mesta.

Oznamy

Agendy

Prílohy na stiahnutie

Sekcie: